Disclaimer/Klachten/Privacyverklaring

DISCLAIMER

De informatie op deze website dient als algemene informatie te worden beschouwd en niet als juridisch advies. Aan de gegeven informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Van Vliet Advocatuur kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die mocht ontstaan als gevolg van gebruik van deze website of als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de op de website vermelde gegevens. Deze beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van een bewuste of opzettelijke tekortkoming van Van Vliet Advocatuur.

Voor zover deze website links bevat naar andere websites, staan deze websites geheel los van enige verantwoordelijk van Van Vliet Advocatuur, voor wat betreft de inhoud en de werking van die gelinkte websites.


KLACHTEN

Op de dienstverlening van Van Vliet Advocatuur is de Klachten- en geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt u uw bezwaren eerst bij advocaat L.R. van Vliet neer. U dient uw klacht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven. L.R. van Vliet streeft ernaar uw klacht binnen 4 weken af te handelen. De afwikkeling van de klacht zal altijd schriftelijk aan u worden bevestigd.

Mocht Van Vliet Advocatuur uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend hebben opgelost, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die commissie. U kunt het Reglement opvragen bij de Geschillencommissie Advocatuur op het adres Postbus 90600 (2509 LP) te Den Haag. U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur aan bovenstaand adres.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval dat het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over de klachten die de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie betreffen. In het geval u vindt recht te hebben op een schadevergoeding, is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal €10.000,-. Hogere schadeclaims kunnen alleen voorgelegd worden aan de Geschillencommissie Advocatuur indien door u de hoogte van de claim uitdrukkelijk wordt beperkt tot maximaal €10.000,-, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.

Van Vliet Advocatuur kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.


PRIVACYVERKLARING

Algemeen

Van Vliet Advocatuur verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. In deze verklaring wordt u geïnformeerd over welke gegevens Van Vliet Advocatuur over u verzamelt en gebruikt, voor welke doeleinden dit gebeurt, welke rechten u heeft, en hoe u deze ten aanzien van Van Vliet Advocatuur kan uitoefenen.

Van Vliet Advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan Van Vliet Advocatuur wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Van Vliet Advocatuur verwerkt.

Van Vliet Advocatuur is verantwoordelijk voor de verwerkingen die in deze privacyverklaring aan de orde komen. Van Vliet Advocatuur beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

 

Doel verwerking persoonsgegevens

Van Vliet Advocatuur verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

-het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;

-het innen van declaraties;

-advisering, bemiddeling en verwijzing;

-voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Van Vliet Advocatuur verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

-Uw naam;

-Contactgegevens;

-E-mailadres;

-Telefoonnummer;

-Postadres;

-Financiële gegevens;

-Bankrekeningnummers;

-Zakelijke gegevens;

-Alle relevante informatie, al dan niet persoonsgebonden, die noodzakelijk is voor de behandeling van uw dossier.

 

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Van Vliet Advocatuur omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt (waaronder wederpartijen), of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Van Vliet Advocatuur verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

-wettelijke verplichting;

-uitvoering van een overeenkomst;

-verkregen toestemming van betrokkene(n);

-gerechtvaardigd belang;

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Vliet Advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Van Vliet Advocatuur, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Van Vliet Advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Van Vliet Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Van Vliet Advocatuur ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

 

Beveiliging persoonsgegevens

Van Vliet Advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Van Vliet Advocatuur gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Van Vliet Advocatuur in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Van Vliet Advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

Privacyrechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van Van Vliet Advocatuur

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Van Vliet Advocatuur aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen. Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Van Vliet Advocatuur

Postbus 94009

Voor vragen over het privacy beleid kunt u ook een e-mail sturen naar info@vanvlietadvocatuur.nl

Teneinde zeker te weten dat Van Vliet Advocatuur op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, zal u ter verificatie worden gevraagd om een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Van Vliet Advocatuur neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 

Statistieken en cookies

Van Vliet Advocatuur houdt geen gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Van Vliet Advocatuur verkocht aan derden.

  

Aanpassing privacyverklaring

Van Vliet Advocatuur heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat de website van Van Vliet Advocatuur.

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met info@vanvlietadvocatuur.nl