STRAFZAAK?
BEL: 0614897441

Disclaimer/Klachten

DISCLAIMER

De informatie op deze website dient als algemene informatie te worden beschouwd en niet als juridisch advies. Aan de gegeven informatie kunnen geen rechten ontleend worden.

Van Vliet Advocatuur kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die mocht ontstaan als gevolg van gebruik van deze website of als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de op de website vermelde gegevens. Deze beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van een bewuste of opzettelijke tekortkoming van Van Vliet Advocatuur.

Voor zover deze website links bevat naar andere websites, staan deze websites geheel los van enige verantwoordelijk van Van Vliet Advocatuur, voor wat betreft de inhoud en de werking van die gelinkte websites.

KLACHTEN

Op de dienstverlening van Van Vliet Advocatuur is de Klachten- en geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt u uw bezwaren eerst bij advocaat L.R. van Vliet neer. U dient uw klacht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven. L.R. van Vliet streeft ernaar uw klacht binnen 4 weken af te handelen. De afwikkeling van de klacht zal altijd schriftelijk aan u worden bevestigd.

Mocht Van Vliet Advocatuur uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend hebben opgelost, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die commissie. U kunt het Reglement opvragen bij de Geschillencommissie Advocatuur op het adres Postbus 90600 (2509 LP) te Den Haag. U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur aan bovenstaand adres.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval dat het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over de klachten die de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie betreffen. In het geval u vindt recht te hebben op een schadevergoeding, is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal €10.000,-. Hogere schadeclaims kunnen alleen voorgelegd worden aan de Geschillencommissie Advocatuur indien door u de hoogte van de claim uitdrukkelijk wordt beperkt tot maximaal €10.000,-, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.

Van Vliet Advocatuur kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.